Składki członkowskie PTTK za 2024 rok

§ 1

1.         Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:

1)   21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)   12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,

3)   9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

2.         Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

§ 2

1.        Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:

1)   84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

2)   57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

3)   39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

2.        Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.

3.        Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2024 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§ 3

1.         Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:

1)   rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2)   emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3)   kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4)   bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2.         Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust.1pkt 3 są:

1)   opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2)   osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3)   młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1)      Członkowie Honorowi PTTK,

2)      dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

3)      dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

4)      osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,

5)      dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 § 5

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.